Przymusowe leczenie osób chorych psychicznie

Leczeniu przymusowemu można poddać osoby, które z powodu zaburzeń psychicznych mogą zagrażać własnemu zdrowi lub życiu, bądź też nie są zdolne zaspokajać swoich potrzeb życiowych. Ponadto osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione, mogą być poddawane leczeniu psychiatrycznemu nawet bez zgody ich opiekuna prawnego, jeśli zagrażają swojemu życiu lub zdrowiu.
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na leczenie przymusowe bez zgody pacjenta jest możliwe:
Jeśli osoba upośledzona umysłowo lub chora psychicznie jest niezdolna do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego i podjęcie leczenia. Zgodę taką wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadkach nagłych (np. zagrożenie zdrowia lub życia) osoba upośledzona lub chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody sądu. Wówczas przyjmujący tę osobę lekarz ma obowiązek zasięgnięcia opinii innego lekarza lub psychologa, a dopiero później kierownik szpitala zawiadamia sąd opiekuńczy znajdujący się w obrębie działania szpitala, w celu uzyskania zgody na podjęcie leczenia.
Podobnie pacjent może być przyjęty do każdego szpitala na podstawie orzeczenia lekarza wyznaczonego do tej czynności – konieczna jest także późniejsza zgoda sądu opiekuńczego.
Gdy uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę stanu zdrowia. Wniosek do sądu musi być opatrzony orzeczeniem lekarza psychiatry po uprzednim badaniu.